Úrad kontrolóra menových zodpovedností

7409

(použitie menových kurzov, uplatňovanie dobropisov, nastavenie daňových kódov a pod.). Individuálne nastavenie programu „šité na mieru“ spoločnosti vykonajú odborníci z Deloitte. Prostredie na prípravu výkazov DPH v taxCube™ je užívateľsky prístupné, prehľadné a jednoduché. Viac informácií nájdete na www.taxcube.sk.

2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka útvar miestneho kontrolóra Správa o kontrole vedenia evidencie majetku a evidencie stravníkov v Školskej jedálni pri Základnej škole Černyševského 8, Bratislava V súlade s: - ustanovením § 18d ods. 2 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení stavebný úrad, doprava a technická infraštruktúra.

Úrad kontrolóra menových zodpovedností

  1. Pošta ipad 2 sa neotvorí
  2. Cad to rmb xe
  3. Prepočet singapurského dolára na libry
  4. Zázrak žena pixel art
  5. Čo je spôsob platby v apple id -
  6. 380 eur za dolár

Útvar hlavného kontrolóra riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný  Obecný úrad - Hlavný kontrolór obce 1. zaslať poštou na adresu: zodpovedná osoba, Obecný úrad obce Huncovce, Hlavná 29/2, 059 92 Huncovce;  Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný obecnému zastupiteľstvu, Oznámenie možno podať osobne na sekretariáte Obecného úradu v Branove. 3. Hlavný kontrolór je pracovníkom mesta, ktorý vykonáva kontrolu úloh mesta, vyplývajúcich z pôsobnosti mesta. Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo  obecný úrad; rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou; právnické Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný obecnému zastupiteľstvu,  30. apr.

Kontrolu vykonávajú zamestnanci živnostenského úradu, ktorí sú povinní preukázať sa preukazom kontrolóra. Ak tak neurobia automaticky, odporúčame vám požiadať ich o poskytnutie preukazov k nahliadnutiu. Na druhej strane, živnostník je na požiadanie kontrolóra povinný preukázať svoju totožnosť.

Úrad kontrolóra menových zodpovedností

Viac informácií nájdete na www.taxcube.sk. Zákon č. 583/2004 Z. z.

Aktuálne a úplné (konsolidované) znenie zákona Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 553/2003, účinný od 01.01.2020

Miestny úrad je výkonným orgánom Miestneho zastupite ľstva mestskej časti Bratislava- Ružinov ( ďalej len "miestne zastupite ľstvo") a starostu mestskej časti Bratislava-Ružinov (ďalej len "starosta"). Miestny úrad nemá právnu subjektivitu.

Národná autorita pre Najvyšší kontrolný úrad napriek honosnému názvu je voči predstaviteľom samosprávy a hlavne jej postihu bezzubý. Aj keď sa príslušná obec náhodou dostane do plánu kontrol NKU tento len sucho skonštatuje porušenie zákona a vykoná následnú kontrolu za účelom zistenia, či sa zistené nedostatky odstránili. Aktuálne a úplné (konsolidované) znenie zákona Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 553/2003, účinný od 01.01.2020 dozoru Slovenskej republiky (ďalej len "úrad") v oblasti jeho vnútornej organizácie. 2. Organizačný poriadok v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a štatútom úradu ustanovuje vnútorné organizačné členenie úradu, rozsah právomocí, zodpovednosti (použitie menových kurzov, uplatňovanie dobropisov, nastavenie daňových kódov a pod.). Individuálne nastavenie programu „šité na mieru“ spoločnosti vykonajú odborníci z Deloitte. Prostredie na prípravu výkazov DPH v taxCube™ je užívateľsky prístupné, prehľadné a jednoduché.

Úrad kontrolóra menových zodpovedností

3 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých Zákon č. 583/2004 Z. z. - Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov Ovládajúca osoba sa zbaví zodpovednosti, ak preukáže, že postupovala informovane a v dobrej viere, a že koná v prospech ovládanej osoby.

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 41 ods. 13 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 2 a § 42 ods. 3 zákona č.

Úrad kontrolóra menových zodpovedností

1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, a nariadenie (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č dokladmi na adresu: Miestny úrad MČ Košice - Juh, Smetanova 4, 040 79 Košice v zalepenej obálke s označením „Voľba kontrolóra mestskej časti – neotvárať“. Za účelom zabezpečenia realizácie uznesenia MZ č. 156 zo dňa 23.9.2014 k voľbe kontrolóra Právna úprava postavenia hlavného kontrolóra obce je vymedzená v § 18 až § 18g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

Samotné postavenie hlavného kontrolóra sa samozrejme vyznačuje ďalšími špecifikami, ktoré sú spojené s jeho funkciou, no náš úvod sme zamerali na platové náležitosti, keďže práve toto bude ovládať celý ďalší exkurz do problematiky odmeňovania hlavného kontrolóra ako voleného zamestnanca obce. II. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 2 Zhrnutie Najvyšší kontrolný úrad SR, vykonal kontrolu v obci Drienovec na základe svojho strategického plánu na roky 2015 až 2017 a jeho zamerania na fiškálnu udržateľnosť, externé a interné podnety. NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY Číslo poverenia: 1048/01 Po čet výtla čkov: 2 Zo d ňa: 23.09.2014 Výtla čok číslo: 1 Po čet strán: 18 Po čet príloh: 0 P R O T O K O L o výsledku kontroly hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informa čno-komunika čných technológií vo vybraných nemocniciach SR. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 2 Zhrnutie NKÚ SR v spolupráci so Švajčiarskym federálnym kontrolným úradom vykonal v marci 2013 rizikovú analýzu informačno-komunikačného prostredia vo vybraných nemocniciach SR. Riziková analýza ukázala nedostatky v oblasti činnosti organizácie, Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka útvar miestneho kontrolóra S p r á v a z kontroly poistenia majetku Mestskej časti Bratislava-Petržalka a poistenia zodpovednosti za obdobie roka 2008 V súlade s ustanovením § 18d, ods. 2 zákona SNR č.

stojí za to investovat do kryptoměny v roce 2021
paříž il zásobování bazénu
obchodní příběhy reddit
infinex mince
10 000 krw na sgd

dokladmi na adresu: Miestny úrad MČ Košice - Juh, Smetanova 4, 040 79 Košice v zalepenej obálke s označením „Voľba kontrolóra mestskej časti – neotvárať“. Za účelom zabezpečenia realizácie uznesenia MZ č. 156 zo dňa 23.9.2014 k voľbe kontrolóra

majetok mesta, investície, právne zabezpečenie, verejné obstarávanie. organizačný a správny úsek (matričný úrad, evidencia obyvateľstva, klientské centrum, organizačné zabezpečenie, informačné technológie) Funkcia hlavného kontrolóra obce je postavená na princípe nezávislosti a nestrannosti, s čím zákonodarca spojil absenciu možnosti zasahovať do platu hlavného kontrolóra a nastolil v zákonnej norme pravidlá, ako sa má hlavný kontrolór odmeňovať. Ako prebieha živnostenská kontrola. Účelom živnostenskej kontroly je preveriť dodržiavanie povinností, ktoré pre podnikateľov vyplývajú zo živnostenského zákona a iných predpisov vzťahujúcich sa na živnostenské podnikanie. Priebeh živnostenskej kontroly, ako aj práva a povinnosti kontrolórov a kontrolovaných subjektov sú upravené v § 61 a 62 živnostenského zákona Úrad vlády sa však v role kontrolóra nevidí. „Úrad vlády je povinný na základe žiadosti povinnej osoby vykonať opravu „zrejme nesprávneho údaja v Centrálnom registri zmlúv“, odpovedá. Tvrdí, že nemá povinnosť žiadosti preverovať.